Regulamin

Testu na orientację i sprawność Zielona Cobra 2019

 

 1. Test na orientację i sprawność „Zielona Cobra” jest rajdem sportowo-turystycznym zwanym dalej Testem.

 

 1. Cele Testu
 • potwierdzenie umiejętności nawigacyjnych uczestników,
 • sprawdzenie granic swojej indywidualnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
 • popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
 • integracja sympatyków turystyki.

 

 1. Organizator

Jednostka Strzelecka 1373 Koszalin, budowniczy trasy/kartograf Łukasz Żmiejko

 

 1. Baza i termin.

Parking leśny przed miejscowością Kłos, jadąc starą drogą na Sianów po lewej stronie.

6.04.2019r. START od godziny 9.00 do 12.00, META czynna do godz. 17.00!

 

 1. Trasy

Trasa tradycyjna (ok. 10-11 km) – skala mapy 1:10 000, 12 PK, kolejność potwierdzania punktów jest dowolna, brak limitu czasu, dowolna ilość osób w zespole, jednak każda osoba otrzymuje osobistą Kartę Startową, z której jest „rozliczana” na MECIE. Punkty kontrolne oddalone od ścieżek, w miejscach charakterystycznych: dołki, górki, kopczyki, granice kultur, zakręty strumieni, narożniki ogrodzeń czy inne.

Trasa rodzinna (ok. 6-7 km) – skala mapy 1:7500, 14 PK, kolejność potwierdzeń punktów dowolna, jednak trasa jest tak zbudowana, żeby punkty nie były bardzo schowane i oddalone od ścieżek leśnych! Trasa przygotowana dla osób, które zaczynają swoją karierę z rajdami na orientację oraz rodzin z dziećmi. Nie ma limitu czasu ani limitu ilości osób w zespole.

 

 1. Opłata startowa

Dorośli – 20 zł, młodzież do 18-go roku życia – 10 zł, dzieci do 7 lat są zwolnione z opłaty.

 

 1. Zapisy

Zapisy prowadzone są do dnia 4.04 2019r. (czwartek) do godz. 24:00, linki poniżej.

Link do zapisów:

Jeśli osoba zapisana nie będzie mogła wziąć udziału w Teście, prosimy o kontakt
z Organizatorem, aby nie generować zbędnych kosztów!

 

 1. START i META uczestników

START odbywa się od godz. 9.00 do 12.00, po czym uczestnicy zmierzają do METY non-stop.

 1. Organizatorzy na STARCIE dostarczają uczestnikom kolorową mapę topograficzną
  z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK) w skali 1: 10 000 dla trasy tradycyjnej oraz
  w skali 1: 7500 dla trasy rodzinnej.
 2. Punktem Kontrolnym w terenie jest biało-czerwony lampion umiejscowiony na drzewie lub innym charakterystycznym miejscu (np. płot, ambona, mur, most) posiadający własny kod
  i perforator.
 3. Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na Karcie Startowej odpowiadającego danemu PK. W przypadku pomyłki w zapisie PK
  w odpowiedniej rubryce, na Karcie Startowej będzie wskazane miejsce na wpis poprawkowy (rezerwowy). Wówczas należy tam wpisać odpowiedni nr PK i kod. d.
 4. Potwierdzenia na Karcie Startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.
 5. Używanie urządzeń GPS i map innych niż te dostarczone przez Organizatora jest ZABRONIONE

UWAGA: META czynna do godz. 17.00!

 

 1. Nagrody.

Organizator nie przewiduje nagród. Test traktowany jest jako możliwość treningu lub zachęcenia do biegu/marszu na orientację.

 

 1. Świadczenia Organizatora

Ciepły posiłek oraz pamiątka z imprezy.

 

 1. Wyposażenie obowiązkowe:
 • kompas,
 • telefon komórkowy
 • długopis.

 

 1. Zasady uczestnictwa w Teście
 2. Uczestnik Testu to osoba, która została zarejestrowana i zweryfikowana w biurze Testu, na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i złożyła podpis na oświadczeniu o znajomości Regulaminu.
 3. Uczestnikami Testu mogą być osoby od 16-tego roku życia (decyduje rok urodzenia) lub osoby niepełnoletnie, które zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w Teście od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL lub obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika
  w biurze Testu.
 4. Wszyscy uczestnicy startujący w Teście muszą zostać zweryfikowani w biurze Testu:

– podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem służącym do kontroli daty urodzenia,

– warunkiem dopuszczenia uczestnika do Testu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie,

– zabrania się startu uczestnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających jak również spożywania ich podczas Testu,

– uczestnik Testu ma pełną świadomość, że udział w nim związany jest z wysiłkiem fizycznym i zwiększa się ryzyko wypadku (urazowości) organizmu (również zgonu) oraz możliwe są również szkody, straty majątkowe oraz inne niemożliwe do przewidzenia ryzykowne czynniki i ich skutki

 1. Uczestnik podpisując niniejsze oświadczenia:

– posiada pełną znajomość Regulaminu „Testu na orientację i sprawność „Zielona Cobra”

– potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Teście.

– rozważył i ocenił własne możliwości fizyczne i psychiczne, zweryfikował zakres
i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w Teście, startuje w Teście dobrowolnie
i wyłącznie na własną odpowiedzialność,

 1. Uczestnicy Testu są zobowiązani do niezwłocznej reakcji na sygnały pojazdów uprzywilejowanych oraz poleceń Służb Ratowniczo-Medycznych i Służby Porządkowej Organizatora podczas – dojazdu, organizacji akcji ratowniczej i transportu poszkodowanych

W przypadku innych zagrożeń, (pożar, burza z wyładowaniami itp.) uczestnicy podporządkowują się kierującym akcją ratowniczą i bezwzględnie wykonują ich polecenia – dot. Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej.

 1. W czasie trwania Testu uczestnicy mają prawo pokonywać trasę biegiem, marszem, nie mogą korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.
 2. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec osób trzecich oraz szkody wyrządzone przez osoby trzecie uczestnikom Testu Organizator nie odpowiada.
 3. Przypomina się, że zgodnie z ustawą o lasach art. 26, stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące uprawy leśne do 4 m wysokości; powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne; ostoje zwierząt; źródliska rzek i potoków; obszary zagrożone erozją. Zgodnie z art. 30 ww. Ustawy o lasach zabrania się: zanieczyszczania gleby i wód; zaśmiecania; rozkopywania gruntu; niszczenia grzybów oraz grzybni; niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin; niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych
  i technicznych oraz znaków i tablic; rozgarniania i zbierania ściółki, puszczania psów luzem, hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

W odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślin.

 1. Obowiązuje zakaz wstępu na powierzchnie leśne oznakowane tablicami „ścinka drzew – zakaz wstępu” itp.
 2. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.
 3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie Organizatora
  i innych służb ważnego dowodu tożsamości.
 4. Organizator ma prawo wycofania uczestnika Testu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego Regulaminu.

ł. Dopuszcza się do startu uczestników z psami – zakaz puszczania psów wolno.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed wyruszeniem na trasę Testu.
 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika do jego przestrzegania.

 

 1. Klauzula informacyjna

W stosunkach prawnych między uczestnikami „Testu na orientację i sprawność „Zielona Cobra” a Organizatorem stosuje się następującą klauzulę informacyjną:

„Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 10.05.2018. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2018, poz. 1000, 1669). informuję, iż:

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jednostka Strzelecka 1373 Koszalin
z siedzibą Klub Wojskowy 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego ul. 4-go marca 5,75-901 Koszalin, zwany dalej Jednostką Strzelecką,

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencjonowania wyników Testu na stronie internetowej Jednostki Strzeleckiej i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

– Jednostka Strzelecka pozyskała Pani/Pana dane osobowe w wyniku realizowania niniejszego Regulaminu „Testu na orientację i sprawność „Zielona Cobra”, zgłoszenia się Pana/Pani do Testu,

– posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych,

– ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.”

 

 1. Zakończenie Testu:

Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne i obowiązkowe odmeldowanie się po Teście w bazie Rajdu lub telefoniczne u budowniczego trasy dzwoniąc pod nr tel. 503 941 148. jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.