Regulamin

Testu na orientację i sprawność Biała Cobra 2020

 

 1. Test na orientację i sprawność „Biała Cobra” jest rajdem sportowo-turystycznym zwanym dalej Testem.

 

 1. Cele Testu
 • potwierdzenie umiejętności nawigacyjnych uczestników,
 • sprawdzenie granic swojej indywidualnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
 • popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
 • integracja sympatyków turystyki.

 

 1. Organizator

Jednostka Strzelecka 1373 Koszalin, budowniczy trasy/kartograf Łukasz Żmiejko

 

 1. Baza i termin.

Siedziba Rady Osiedle Rokosowo ul. Ruszczyca 14, 75-654 Koszalin.

25.01.2020 r. START od godziny 9.00 do 12.00, META czynna do godz. 17.00!

 

 1. Trasy

Trasa tradycyjna (ok. 10-11 km) – skala mapy 1:10 000, 12 PK, kolejność potwierdzania punktów jest dowolna, brak limitu czasu, dowolna ilość osób w zespole, jednak każda osoba otrzymuje osobistą Kartę Startową, z której jest „rozliczana” na MECIE. Punkty kontrolne oddalone od ścieżek, w miejscach charakterystycznych: dołki, górki, kopczyki, granice kultur, zakręty strumieni, narożniki ogrodzeń czy inne.

Trasa rodzinna (ok. 6-7 km) – skala mapy 1:7500, 14 PK, kolejność potwierdzeń punktów dowolna, jednak trasa jest tak zbudowana, żeby punkty nie były bardzo schowane i oddalone od ścieżek leśnych! Trasa przygotowana dla osób, które zaczynają swoją karierę z rajdami na orientację oraz rodzin z dziećmi. Nie ma limitu czasu ani limitu ilości osób w zespole.

 

 1. Opłata startowa

Dorośli – 20 zł, młodzież do 18-go roku życia – 10 zł, dzieci do 7 lat są zwolnione z opłaty.

 

 1. Zapisy

Zapisy prowadzone są do dnia 23.01 2019r. (czwartek) do godz. 24:00, linki poniżej.

Link do zapisów:

Jeśli osoba zapisana nie będzie mogła wziąć udziału w Teście, prosimy o kontakt
z Organizatorem, aby nie generować zbędnych kosztów!

 

 1. START i META uczestników

START odbywa się od godz. 9.00 do 12.00, po czym uczestnicy zmierzają do METY non-stop.

 1. Organizatorzy na STARCIE dostarczają uczestnikom kolorową mapę topograficzną
  z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK) w skali 1: 10 000 dla trasy tradycyjnej oraz
  w skali 1: 7500 dla trasy rodzinnej.
 2. Punktem Kontrolnym w terenie jest biało-czerwony lampion umiejscowiony na drzewie lub innym charakterystycznym miejscu (np. płot, ambona, mur, most) posiadający własny kod
  i perforator.
 3. Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na Karcie Startowej odpowiadającego danemu PK. W przypadku pomyłki w zapisie PK
  w odpowiedniej rubryce, na Karcie Startowej będzie wskazane miejsce na wpis poprawkowy (rezerwowy). Wówczas należy tam wpisać odpowiedni nr PK i kod. d.
 4. Potwierdzenia na Karcie Startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.
 5. Używanie urządzeń GPS i map innych niż te dostarczone przez Organizatora jest ZABRONIONE

UWAGA: META czynna do godz. 17.00!

 

 1. Nagrody.

Organizator nie przewiduje nagród. Test traktowany jest jako możliwość treningu lub zachęcenia do biegu/marszu na orientację.

 

 1. Świadczenia Organizatora

Ciepły posiłek oraz pamiątka z imprezy.

 

 1. Wyposażenie obowiązkowe:
 • kompas,
 • telefon komórkowy
 • długopis.

 

 1. Zasady uczestnictwa w Teście
 2. Uczestnik Testu to osoba, która została zarejestrowana i zweryfikowana w biurze Testu, na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i złożyła podpis na oświadczeniu o znajomości Regulaminu.
 3. Uczestnikami Testu mogą być osoby od 16-tego roku życia (decyduje rok urodzenia) lub osoby niepełnoletnie, które zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w Teście od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL lub obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika
  w biurze Testu.
 4. Wszyscy uczestnicy startujący w Teście muszą zostać zweryfikowani w biurze Testu:

– podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem służącym do kontroli daty urodzenia,

– warunkiem dopuszczenia uczestnika do Testu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie,

– zabrania się startu uczestnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających jak również spożywania ich podczas Testu,

– uczestnik Testu ma pełną świadomość, że udział w nim związany jest z wysiłkiem fizycznym i zwiększa się ryzyko wypadku (urazowości) organizmu (również zgonu) oraz możliwe są również szkody, straty majątkowe oraz inne niemożliwe do przewidzenia ryzykowne czynniki i ich skutki

 1. Uczestnik podpisując niniejsze oświadczenia:

– posiada pełną znajomość Regulaminu „Testu na orientację i sprawność „Biała Cobra”

– potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Teście.

– rozważył i ocenił własne możliwości fizyczne i psychiczne, zweryfikował zakres
i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w Teście, startuje w Teście dobrowolnie
i wyłącznie na własną odpowiedzialność,

 1. Uczestnicy Testu są zobowiązani do niezwłocznej reakcji na sygnały pojazdów uprzywilejowanych oraz poleceń Służb Ratowniczo-Medycznych i Służby Porządkowej Organizatora podczas – dojazdu, organizacji akcji ratowniczej i transportu poszkodowanych

W przypadku innych zagrożeń, (pożar, burza z wyładowaniami itp.) uczestnicy podporządkowują się kierującym akcją ratowniczą i bezwzględnie wykonują ich polecenia – dot. Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej.

 1. W czasie trwania Testu uczestnicy mają prawo pokonywać trasę biegiem, marszem, nie mogą korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.
 2. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec osób trzecich oraz szkody wyrządzone przez osoby trzecie uczestnikom Testu Organizator nie odpowiada.
 3. Przypomina się, że zgodnie z ustawą o lasach art. 26, stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące uprawy leśne do 4 m wysokości; powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne; ostoje zwierząt; źródliska rzek i potoków; obszary zagrożone erozją. Zgodnie z art. 30 ww. Ustawy o lasach zabrania się: zanieczyszczania gleby i wód; zaśmiecania; rozkopywania gruntu; niszczenia grzybów oraz grzybni; niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin; niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych
  i technicznych oraz znaków i tablic; rozgarniania i zbierania ściółki, puszczania psów luzem, hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

W odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślin.

 1. Obowiązuje zakaz wstępu na powierzchnie leśne oznakowane tablicami „ścinka drzew – zakaz wstępu” itp.
 2. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.
 3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie Organizatora
  i innych służb ważnego dowodu tożsamości.
 4. Organizator ma prawo wycofania uczestnika Testu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego Regulaminu.

ł. Dopuszcza się do startu uczestników z psami – zakaz puszczania psów wolno.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed wyruszeniem na trasę Testu.
 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika do jego przestrzegania.

 

 1. Klauzula informacyjna

W stosunkach prawnych między uczestnikami „Testu na orientację i sprawność „Biała Cobra” a Organizatorem stosuje się następującą klauzulę informacyjną:

„Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 10.05.2018. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2018, poz. 1000, 1669). informuję, iż:

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jednostka Strzelecka 1373 Koszalin
z siedzibą Klub Wojskowy 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego ul. 4-go marca 5,75-901 Koszalin, zwany dalej Jednostką Strzelecką,

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencjonowania wyników Testu na stronie internetowej Jednostki Strzeleckiej i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

– Jednostka Strzelecka pozyskała Pani/Pana dane osobowe w wyniku realizowania niniejszego Regulaminu „Testu na orientację i sprawność „Biała Cobra”, zgłoszenia się Pana/Pani do Testu,

– posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych,

– ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.”

 

 1. Zakończenie Testu:

Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne i obowiązkowe odmeldowanie się po Teście w bazie Rajdu lub telefoniczne u budowniczego trasy dzwoniąc pod nr tel. 503 941 148. jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.